Kategóriák

Akciós termékek

Hírlevél

ADATKZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
1. A SZABÁLYZAT CÉLJA
 

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse Erlich Dániel egyéni vállalkozó által alkalmazott

adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Erlich Dániel egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) a https://szervizesbolt.hu/ weboldal (a

továbbiakban: Weboldal) működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók, illetve

azon vásárlók, (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden

egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és

alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes

adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

A honlap szolgálatatásait igénybe vevő felhasználó személyes adatait Erlich Dániel egyéni

vállalkozó kezeli.

Erlich Dániel egyéni vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a honlapon nyújtott

szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés megfeleljen a hatályos jogszabályoknak

Az Adatkezelési Tájékoztatóban támasztott követelmények összhangban állnak az adatvédelemmel

kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:

Magyarország alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk);

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

(általános adatvédelmi rendelet)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény – (Infotv.);

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

2. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZEL Ő MEGNEVEZÉSE

Adatkezelő adatai: Erlich Dániel egyéni vállalkozó

Cím:7081 Simontornya Szent István király u 18

Elérhetőség : erlich.daniel@dielnet.hu

Telefon:+36302240731

Weboldal:https://szervizesbolt.hu

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1. Regisztráció

A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

Felhasználónév,

Saját e-mail cím,

Jelszó,

Számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

Szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

Telefonszám

3.2. Technikai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező

számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a

Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan

rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a

belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói

adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz

kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

3.3. Cookie

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot

tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak

böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a

Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása

esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának

tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen

cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez

alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók - közöttük a Google -

partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon

tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az Érintett számára, hogy a Network Network

Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a

Szolgáltatótól.

Alkalmazott cookie-k:

Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan

törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és

biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes

funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói

élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig

kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az

Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.

Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.

Biztonsági cookie.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését

és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes

felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett

módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan,

hogy a böngészőben

hogyan lehet letiltani a cookie-kat,

hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy

hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

3.4. Online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az érintett beleegyezését követően az Info. tv.-ben

meghatározott módon, az üzletekben történő személyes áruátvétel során a terméket átvevő

természetes személy személyi azonosító igazolványának számát a Számlákon rögzítse. Az Info. tv.

rendelkezései értelmében a hozzájárulás, szóban, írásban és ráutaló magatartással (az okmány

átadásával) is megadható. Jelen adatkezelés célja a vásárlók tulajdonjogához fűződő érdekének

megóvása. Az Info. tv. rendelkezései értelmében az érintett kérheti a Szolgáltatótól a jelen pontban

rögzített személyes adatának törlését.

3.5. Hírlevéllel, Személyre szabott hírlevéllel, Kosárelhagyó levéllel kapcsolatos adatkezelés

A https://szervizesbolt.hu oldalon személyre szabott hírlevélre történő feliratkozásra van lehetőség.

A lehetőség igénybevételével kapcsolatosan a hírlevélre feliratkozó felhasználó önkéntes

adatszolgáltatás keretében a lentebb meghatározott személyes adatait adja át kezelésre Erlich Dániel

egyéni vállalkozó részére.

Név

Email cím

Telefonszám

Cím

Weboldal használattal kapcsolatos viselkedési szokások

Hírlevél olvasással kapcsolatos viselkedési szokások

Vásárlási szokások

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

4.1. Az adatkezelésre a https://szervizesbolt.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal)

található internetes tartalmak az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata

alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az

Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés

jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az

elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a

regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A

Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a

megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha az

Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés

feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében

4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer

technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.

4.4. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem

használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára

történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az Érintett

előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.5. Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok

megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének

megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz

igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt

belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail

címet regisztrálta.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

5.1. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak

kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának

időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció Érintett általi törlésére,

valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a

továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.

5.2. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet

automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

5.3. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban)

meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció

során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

5.4. Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről történő leiratkozásig tart.

6.AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS,

ADATFELDOLGOZÁS

6.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak

megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

6.2. Erlich Dániel egyéni vállalkozó az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a

jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek

csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén továbbítja, és csak hatósági megkeresések esetén

adja ki.

7. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó

személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

7.2. Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa

vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az

adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és

az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén

- az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30

napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Szolgáltató - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az

adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása

céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi

incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és

az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott

egyéb adatokat.

7.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím:7081 Simontornya Szent István király u. 18.

E-mail: erlich.daniel@dielnet.hu

Telefon:+36302240731

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltatóhoz

fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

7.4. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését

kérni. Egyes adatait az Érintett a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a

kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek

újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján

szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.5. Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az

érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés

sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig

fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek

korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés

céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem

kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem

elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem

benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak

megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

7.6. Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor

22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy

Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

7.7. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait

adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az

Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető

segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása

céljából.

8. HÍRLEVÉL, SZEMÉLYRE SZABOTT HÍRLEVÉL

8.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak

jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy

reklám) e-mail küldésére.

8.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése,

szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében

kerül sor e-mail küldésére.

8.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra

vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a

Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Érintettek részére.

Az ilyen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

8.4. Hírlevél

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél)

tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi

előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel

rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által

megadott adatokat kezeli.

Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott

adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás”

gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratSSL biztonságos vásárlás     Webáruház bérlés